سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

گزارش تصویری انجام امور تاسیساتی در سطح شهر رشت.