سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

گزارش تصویری از تعمیر پایه تلسکوپی های سطح شهر.