سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

گزارش تصویری از عملیات پخش خاک و جمع آوری نخاله در کندروی احمد گوراب.