سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

طرح توسعه فضای سبز
طرح توسعه فضای سبز
#سازمان_سیما_منظر_شهرداری_رشت


📸#گزارش تصویری..

✍🏻طرح توسعه فضای سبز رفیوژ میانی بلوار شهید بابایی آغاز شد
امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت اعلام کرد: طرح توسعه فضای سبز در رفیوژ میانی بلوار شهید بابایی رشت در صف سر آغاز شد.
بر پایه این گزارش طرح یاد شده توسط شهرداری منطقه چهار رشت و بر اساس طرح سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و با نظارت این سازمان به اجرا گذاشته شده است.
با اجرای کامل این طرح، فضای سبز منطقه چهار شهرداری رشت توسعه قابل توجهی خواهد یافت.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت همواره درصدد است تا با اجرای چنین برنامه هایی فضای سبز هر پنج منطقه شهرداری رشت را افزایش دهد............