سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

المان عدالت در بلوار مدرس رشت نصب شد
المان عدالت در بلوار مدرس رشت نصب شد
#سازمان_سیما_منظر_شهرداری_رشت


📸#گزارش تصویری..

✍🏻المان عدالت در بلوار مدرس رشت نصب شد
امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت، المان عدالت جلوی ساختمان دادگستری استان گیلان در بلوار مدرس رشت نصب شده است.
این المان شهری برگرفته از آموزه های دینی و نشانه عدالت حضرت علی (ع) است.
تلفیق هنر و اندیشه دینی در طراحی و اجرای این المان شهری می تواند توجه هر عابری را که از این منطقه عبور می کند، به خود جلب کند.................................