سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

اجرای عملیات تولید گیاهان زینتی در رشت توسعه یافته است
اجرای عملیات تولید گیاهان زینتی در رشت  توسعه یافته است
عملیات اجرایی تولید گیاهان زینتی در رشت توسعه یافته است
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت عملیات اجرایی تولید گلها و گیاهان زینتی در این سازملن توسعه یافته است.
بر پایه این‌گزارش به منظور توسعه فضای سبز شهری و برلی بازپیرایی و بازسازی فضاهای سبز شهر که نیاز به وجود گلها و گیاهان زینتی است سازمان، سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با بهره‌گیری از عرصه های موجود و ظرفیتهای سازمان آرامستانهای شهرداری رشت به منظور تولید گونه‌های سازگار با اقلیم شهر رشت و نیز کاهش هزینه‌های مرتبط با تأمین گیاهان مورد نیاز با مشارکت سازمان آرامستانها اقدام به تولید گلها و گیاهان زینتی نموده است.
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت همچنین از همکاری مفید و موثر سازمان آرامستانها در اجرای این طرح سپاسگزاری نموده از پیگیری و زحمات همه همکاران این دو سازمان قدردانی کرده است.