سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

جلسه کمیته فنی بازرگانی سازمان
جلسه کمیته فنی بازرگانی سازمان
برگزاری جلسه کمیته فنی بازرگانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت برای بررسی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق پنج گانه شهرداری رشت