سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

تبلیغات محیطی در جایگاههای توزیع سوخت ، مشمول پرداخت عوارض است .
تبلیغات محیطی در جایگاههای توزیع سوخت ، مشمول پرداخت عوارض است .
از کلیه مالکین جایگاههای سوخت واقع در شهر رشت دعوت بعمل می آید قبل از پایان سال جاری جهت تشکیل پرونده و پرداخت عوارض مربوطه ، به سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری رشت واقع در میدان فرهنگ ، خیابان پرستار مراجعه نمایند.
تبلیغات محیطی در جایگاههای توزیع سوخت ، مشمول پرداخت عوارض است . بدینوسیله به اطلاع میرساند ، وفق ماده 50 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت و آیین نامه ساماندهی تبلیغات محیطی مصوب 95/10/4 شورای اسلامی شهر رشت ، نصب تابلو و استفاده تبلیغاتی از محیط جایگاههای عرضه سوخت ، مشمول پرداخت عوارض مترتبه میباشد . لذا از کلیه مالکین جایگاههای سوخت واقع در شهر رشت دعوت بعمل می آید قبل از پایان سال جاری جهت تشکیل پرونده و پرداخت عوارض مربوطه ، به سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری رشت واقع در میدان فرهنگ ، خیابان پرستار مراجعه نمایند . درغیراینصورت ، تبلیغات منصوبه ، بعنوان غیرمجاز تلقی و محاسبه خواهد گردید.