سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

تزئینات و فضاسازی شهری بمناسبت مبعث رسول اکرم(ص)
تزئینات و فضاسازی شهری  بمناسبت  مبعث  رسول  اکرم(ص)
تزئینات و فضاسازی شهری بمناسبت مبعث رسول اکرم(ص)