سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

نصب بنر های ولادت حضرت علی اکبر ع روز جوان
نصب بنر های ولادت حضرت علی اکبر ع روز جوان