سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

مزایده فروش چوب با قابلیت نقل و انتقال
سازمان سيما و منظر وفضای سبز شهری شهرداری رشت در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اموال خود )چوب با قابلیت نقل و انتقال( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . تاریخ انتشارآگهي مزایده در سامانه 23 / 1/ 1401 می باشد . مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت : 24 / 1/ 1401 لغایت 30/ 1/ 1401 از ساعت 7:30 صبح الی: 14 مهلت ارسال پیشنهاد : تا 10 / 2/ 1401 تا ساعت 14 تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 11 / 2/ 1401 در دفتر کاررياست سازمان به نشانی رشت ميدان فرهنگ خيابان پرستار سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهري كد پستي 41937 - 13435 زمان اعلام برنده : 11 / 2/ 1401 بعد از جلسه كميسيون جدول الف : قیمت پایه کارشناسی هر كیلو : 000/ 30ریال - میزان سپرده شرکت در مزایده : 000/ 000/ 225 ریال ميزان تناژ تقريبي اعلامي توسط كارشناس دادگستري 150 تن ميباشد . جمع كل با مبلغ اعلامي كارشناسي ( 000/ 000/ 500 / 4) ريال * مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح جداول فوق میباشد که در صورت شرکت در هریک از آنان می بایست جداگانه به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 64021126952643 نزد بانک مهر شعبه طالقاني رشت واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه گردد. مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد. * هزینه درج آگهی به عهده برنده /یا برندگان مزایده می باشد. *مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی پاکتها به مدت 3 ماه می باشد. * سایر شرایط و اطلاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد. *متقاضیان م یبایست پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 10 / 2/ 1401 در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. * مهلت خرید و ارسال اسناد )سند حاضر( از تاریخ 24 / 1 / 1401 لغایت 30/ 1/ 1401 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Setadiran.ir میباشد * بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان سيما و منظر می باشد. *چوبهاي دپو شده به صورت کلی فروخته خواهد شد لذا شرکت کننده می بایست براساس قیمت اعلام شده پایه نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نماید. * افرادي که تمایل به خرید چوب را دارند ميبايست قيمت اعلامي بالاتر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری پیشنهاد نمایند. در نهایت برنده مزایده شخصی می باشد که بالاترین مبلغ را در قیمت کل پیشنهاد داده است. *لازم به ذکر است پس از باسکول چوب هرگاه معلوم گردد که مقادیر آنها از میزان اعلام شده بیشتر می باشد برنده ملزم به پرداخت مازاد وجه خواهد بود و در صورتیکه مقدار ,کمتر از میزان اعلام شده باشد مابقی وجه عودت داده خواهد شد. *سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت - ميدان فرهنگ. خيابان پرستار سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهري تلفن 3333 2353 - 013 تماس حاصل نمايند. * شناسه شهرداري رشت 140020018692 * مدت اعتبارضمانتنامه براي شركت در مزايده 3 ماه * بنام سازمان سيما و منظر و فضای سبز شهری شهرداري رشت طیبه بینا ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت