سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

تزئینات و فضاسازی شهری بمناسبت ولادت امام رضا(ع)
تزئینات و فضاسازی شهری بمناسبت ولادت امام رضا(ع)