سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

فضاسازی و آذین بندی سطح شهر به مناسبت عید قربان
فضاسازی و آذین بندی سطح شهر به مناسبت عید قربان