سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

روایت های شاهنامه بر پل رازی نقش بست
روایت های شاهنامه بر پل رازی نقش بست

روایت‌های شاهنامه بر پل رازی نقش بست

رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری رشت با اشاره به اینکه زیباسازی سازه‌های بتنی در تلطیف فضاهای شهری و تأمین آرامش روحی شهروندان حائز اهمیت است ، اظهار داشت : روایت‌های شاهنامه بر پل رازی نقش بست.

سید پیام جعفری نیا افزود : رنگ‌ آمیزی این پل با توجه به ظاهر نامناسبی که ایجاد کرده بود ، روح تازه‌ای به این پل فرسوده بخشیده است.