سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 59/3/3 شورای انقلاب

ماده 1) به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر ، ميادين ، بزرگراهها ، پاركها ، بوستانها باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر ، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است .ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.
تبصره 1-اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود . 
تبصره 2- مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه بر خلاف قوانين بود ، با ذكر دليل براي تجديد نظر و اصلاح به شوراي عالي استانها ارسال گردد 

ماده 2) شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه اي شامل تعداد ونوع و محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر پنج سال يكبار قابل تجديد وسند اجراي اين قانون مي باشد  . 
تبصره – شهرداريها مكلفند درختان معابر ، ميادين ، بزرگراهها وپاركها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند  . 

ماده 3 ) مامورين شهرداريها بر حسب مورد مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند . 

ماده 4 ) از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه ، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط 
تبصره 1 – تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) اين قانون وبا رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است . . 
تبصره 2- در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد در صورتيكه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام سااختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد  . 
تبصره 3- مالكين باغات و محلهايي كه بصورت باغ شناخته مي شوند مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي شود به تعداد معادل دو برابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد درخت با محيط بن حداقل 10 سانتي متر بر طبق ضوابط و دستور العملهاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند . . 
تبصره 4- كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر ،ميادين ، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اعم وظايف شهرداري مي باشد  . 

ماده 5 ) ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن ، جانشين ساختن و قطع درختان با بهره برداري از نهالستانها قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد 

ماده 6) هر كس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد ، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (1/000/000) ريال تا ده ميليون (10/000/000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . تبصره – در صورتيكه قطع درخت از مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد  . 

ماده 7) گزارش مامورين شهرداريهاي مامور اجراي اين قانون كه قبلا با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري است 

ماده 8) هر كس اعم از ماموران مجري اين قانون و ساير اشخاص عالما جرائم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهند و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مي شود مگراينكه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اينصورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد