سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

دریافت طرح ها و ایده های شهروندان
 
   
 
 
 
شما می توانید از طریق ثبت اطلاعات خواسته شده در ذیل طرح ها و ایده های مرتبط با فعالیت سازمان را جهت ارائه و بررسی برای ما ارسال کنید.