سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

سید پیام جعفری نیا
رئیس سازمان سیما ، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری رشت