سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري رشت

ریاست سازمان
طیبه بینا
رییس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت